مرور برچسب

اصطلاحات Safeguard و Attack Vector

منظور از اصطلاحات Safeguard و Attack Vector چیست؟

منظور از اصطلاحات Safeguard و Attack Vector چیست؟ اصطلاح Safeguard یا Countermeasure در واقع هر چیزی است که بتواند سطح vulnerabilityها یا آسیب پذیری ها را در شبکه کاهش دهد. به عبارت دیگر Safeguardها قصد دارند تا ریسک را در شبکه ها کاهش…
ادامه مطلب ...