برنامه نویسیپایتون

آموزش متغیرها در پایتون (python)

آموزش متغیرها در پایتون (python)

متغیرها مکان هایی برای ذخیره کردن مقادیر نسبت داده شده به آن ها می باشند. این بدان معناست که هنگام ایجاد یک متغیر، فضای خاصی را در حافظه اشغال می کنیم. در این مقاله با انواع متغیرها در پایتون آشنا خواهید شد.

براساس نوع داده های متغیر، مفسر حافظه را اختصاص داده و تصمیم می گیرد که چه چیزی می تواند در حافظه ذخیره شود. پایتون پنج نوع داده استاندارد دارد که می توانند در متغیرها ذخیره شوند. این 5 نوع داده عبارتند از:

 • اعداد (Numbers)
 • رشته ها (String)
 • لیست (List)
 • تاپل (Tuple)
 • دیکشنری (Dictionary)

اختصاص مقادیر به متغیرها در پایتون

برای اختصاص مقادیر به متغیر ها از علامت مساوی (=) استفاده می شود. در سمت چپ عملگر “=” نام متغیر قرار می گیرد و در سمت راست عملگر “=” مقدار ذخیره شده در متغیر قرار می گیرد. برای مثال:

#!/usr/bin/python
x = 1398
y = "kaliboys"
print(x)
print(y)

در مثال بالا 1398 و kaliboys مقادیری هستند که به ترتیب به متغیر های x و y اختصاص یافته اند.

اختصاص نام به متغیرها

یک متغیر می تواند دارای یک اسم کوتاه (مانند x و y) یا یک نام توصیفی تر (مانند age و user) باشد. قوانین لازم برای انتخاب متغیرهای پایتون به صورت زیر می باشد:

 • نام متغیر باید با یک حرف یا “_” شروع شود.
 • نام متغیر با یک شماره نمی تواند شروع شود.
 • نام متغیر فقط می تواند شامل نویسه های عددی، حروف و آندرلاین باشد. (Az ، 0-9 و _)
 • نام متغیرها به حروف بزرگ و کوچک حساس هستند (age, Age و AGE سه متغیر مختلف است)
 • همچنین برخی کلمات در پایتون به صورت رزرو شده هستند و نمی توانید از آنها استفاده کنید.
and exec not
assert finally or
break for pass
class from print
continue global raise
def if return
del import try
elif in while
else is with
except lambda yield

اختصاص چند مقدار به چند متغیر در یک خط

پایتون به شما امکان می دهد مقادیر را به چندین متغیر در یک خط اختصاص دهید به عنوان مثال:

x, y, z = "kali""parrot""arxh"
print(x)
print(y)
print(z)

همچنین می توانید یک مقدار را به چندین متغیر در یک خط اختصاص دهید به عنوان مثال:

x = y = z = "kaliboys"
print(x)
print(y)
print(z)

اعداد در پایتون

نوع داده های عددی مقادیر عددی را ذخیره می کنند. اشیا number زمانی ایجاد می شوند که مقداری را به آن اختصاص دهید.

var1 = 1
var2 = 10

شما می توانید با استفاده از عبارت del ، مرجع یک شیء را حذف کنید. به مثال زیر توجه کنید:

del var1[,var2[,var3[….,varN]]]]

شما می توانید با استفاده از عبارت del یک شی واحد یا چندین اشیاء را حذف کنید. به عنوان مثال:

del var
del var_a, var_b

پایتون از چهار نوع عددی مختلف پشتیبانی می کند که عبارتند از:

 • int (عدد صحیح)
 • long (عدد صحیح طولانی)
 • float (مقادیر اعشاری)
 • complex (اعداد پیچیده)

در اینجا چند نمونه از اعداد آورده شده است:

int long float complex 
11 51954361L 0.00 7.14j
1000 -0x18323L 14.90 35.j
-777 0142L -28.1 9.321e-36j
090 0xDEFABCECBDAECBFBAEl 33.1 + e11 .976j
-0770 532633629843L -9.00 -.6445 + 0J
-0x260 -051318172735L -12.54e100 1e + 26J
0x69 -4741885298529L 90.2-E12 4.52e-7j

رشته ها در پایتون

رشته ها در پایتون با علامت های نقل قول شناخته می شوند. پایتون اجازه می دهد برای نمایش رشته ها از تک کوتیشن یا دابل کوتیشن استفاده کنید.

علامت (+) برای اتصال رشته ها به کار میرود. علامت ستاره (*) نیز یک عملگر تکرار است. به عنوان مثال:

#!/usr/bin/python str = 'Hello World!' print str # Prints complete string print str[0] # Prints first character of the string print str[2:5] # Prints characters starting from 3rd to 5th print str[2:] # Prints string starting from 3rd character print str * 2 # Prints string two times print str + "TEST" # Prints concatenated string

نتیجه برنامه بالا عبارت است از:

Hello World!
H
llo
llo World!
Hello World!Hello World!
Hello World!TEST

لیست ها در پایتون

لیست ها متنوع ترین انواع داده ها در پایتون هستند که با کاما از هم جدا شده و در داخل براکت های مربع ([]) قرار می گیرند. تا حدودی می توان گفت که لیست ها شبیه به آرایه ها در زبان C هستند.با این تفاوت که داده های یک لیست می توانند از انواع متفاوتی باشند.

مقادیر ذخیره شده در یک لیست را می توان با استفاده از عملگر ([] و [:]) از طریق اندیس که در آغاز لیست با 0 شروع شده و تا -1 ادامه می یابد، مورد دسترس قرار داد. علامت (+) برای جمع بندی لیست، و ستاره (*) عملگر تکرار است.

#!/usr/bin/python list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ] tinylist = [123, 'john'] print list # Prints complete list print list[0] # Prints first element of the list print list[1:3] # Prints elements starting from 2nd till 3rd print list[2:] # Prints elements starting from 3rd element print tinylist * 2 # Prints list two times print list + tinylist # Prints concatenated lists

نتیجه برنامه بالا به صورت زیر است:

[‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.2] abcd
[786, 2.23] [2.23, ‘john’, 70.2] [123, ‘john’, 123, ‘john’] [‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.2, 123, ‘john’]

تاپل در پایتون

tuple نوع دیگری از داده ها در پایتون است که مشابه لیست ها می باشد. tuple نیز مانند لیست ها دارای تعدادی از مقادیر است که با کاما از هم جدا می شوند. با این حال برخلاف لیست ها، تاپل ها درون پرانتز قرار می گیرند.

تفاوت های اصلی بین لیست ها و تاپل ها عبارتند از: لیست ها در براکت ها محصور می شوند ([]) و عناصر و اندازه آنها قابل تغییر است در حالی که تاپل ها در پرانتز محصور شده اند (()) و نمی توان آنها را به روز کرد.

#!/usr/bin/python tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ) tinytuple = (123, 'john') print tuple # Prints complete list print tuple[0] # Prints first element of the list print tuple[1:3] # Prints elements starting from 2nd till 3rd print tuple[2:] # Prints elements starting from 3rd element print tinytuple * 2 # Prints list two times print tuple + tinytuple # Prints concatenated lists

نتیجه برنامه بالا به صورت زیر است:

(‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.2)
abcd
(786, 2.23)
(2.23, ‘john’, 70.2)
(123, ‘john’, 123, ‘john’)
(‘abcd’, 786, 2.23, ‘john’, 70.2, 123, ‘john’)

کد زیر با توجه به اینکه سعی در تغییر المان های tuple دارد، نامعتبر است ، زیرا ما سعی کردیم تاپل را به روز کنیم ، که مجاز نیست. مورد مشابه با لیست ها امکان پذیر است.

#!/usr/bin/python tuple = ( 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ) list = [ 'abcd', 786 , 2.23, 'john', 70.2 ] tuple[2] = 1000 # Invalid syntax with tuple list[2] = 1000 # Valid syntax with list

دیکشنری در پایتون

دیکشنری ها در پایتون شبیه به جداول هش هستند. این نوع داده علمکردی مشابه آرایه های شرکت پذیر -associative array – یا hash ها در Perl دارند و از جفت های کلید مقدار (key-value pairs) تشکیل می شوند. کلید می تواند از هر نوعی باشد، با این وجود اغلب از نوع اعداد و رشته ها هستند. اما مقادیر، می توانند از هر شی اختیاری در پایتون باشند.
آیتم های Dictionary داخل {} قرار می گیرند و جهت دسترسی و استخراج مقادیری از dictionary می بایست از [] استفاده کرد. به عنوان مثال :

#!/usr/bin/python dict = {} dict['one'] = "This is one" dict[2] = "This is two" tinydict = {'name': 'john','code':6734, 'dept': 'sales'} print dict['one'] # Prints value for 'one' key print dict[2] # Prints value for 2 key print tinydict # Prints complete dictionary print tinydict.keys() # Prints all the keys print tinydict.values() # Prints all the values

نتیجه برنامه بالا به صورت زیر است:

This is one
This is two
{‘dept’: ‘sales’, ‘code’: 6734, ‘name’: ‘john’}
[‘dept’, ‘code’, ‘name’] [‘sales’, 6734, ‘john’]

در دیکشنری ها، المان ها دارای ترتیب خاصی نیستند.

تبدیل نوع داده ای

بعضی اوقات ممکن است شما نیاز به انجام تبدیل بین انواع داده ها داشته باشید. برای این کار، به سادگی می توانید از از نام داده به عنوان یک تابع استفاده کنید. برای انجام تبدیل از یک نوع داده به نوع داده دیگر توابع توکار متعددی وجود دارد. این توابع یک شی جدید را نشان می دهند که مقدار تبدیل شده است.

امتیاز ۵ از ۵ – ۱ رای
آموزش متغیرها در پایتون (python)در حال ثبت رای

یوسف وفایی

فارغ التحصیل کارشناسی IT، علاقه مند به برنامه نویسی و علم امنیت، عاشق یادگیری حرفه های جدید، کنجکاو برای همه چیز، همچنین همیشه تلاش میکنم تا به هدفم برسم...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا