معرفی مفاهیم DevOps

معرفی مفاهیم DevOps DevOps چیست؟ قبل از اینکه به این سوال پاسخ دهم باید بگویم که DevOps چارچوب و استاندارد خاصی…